"מסע ומתן" – סדנה ללימוד והשחזה של עקרונות המיקוח העסקי – בטבע

כללי

משא ומתן הוא כלי מרכזי רב ערך בפתרון בעיות והמיקוח העסקי הוא כלי מרכזי בסגירה של עסקאות. המוכרן והקניין המודרניים מתמודדים לא אחת עם דילמות הקשורות לסגנונם לגישתם וליכולת התכנון והתמרון שלהם במיקוח עסקי אגב משא ומתן לסגירת עסקה.

 

מטרת הסדנה

להקנות מיומנויות להתמודדות חכמה עם מצבי מיקוח שונים בדרך יצירתית ומהנה.

 

מתכונת הסדנה

סדנת תנועה ומשחק תחרותית בין קניינים למוכרנים בשטח הכפרי הפתוח.

הסדנה מבוססת על משנה סדורה בנושא המיקוח העסקי – הן מצד הקניין והן מצד המוכרן.
הסדנה היא במתכונת של יום אחד או יומיים עם לינה בשטח.

 

תוצאות אפשריות

♦ חידוד מושגי יסוד ועקרונות במיקוח העסקי.

♦ שיפור ההתנהלות הבינאישית במיקוח העסקי.

♦ תמיכה בשיפור התוצאות העסקיות באמצעות המיקוח העסקי.